Megalonema sp. - Rupununi River, Guyana (photo by M.H. Sabaj)